Blanc Saint Joseph

Uva: Marsanne

Blanc Saint Joseph